Εργα

Εργα

Εκσκαφή υπόγειων κάδων σκουπιδιών στον Δήμο Ξάνθης

Εργασίες αποκατάστασης στον αγωγό ΤΑΠ

Κατεδάφιση κτηρίου 650τ.μ. στην Ξάνθη

Εργασίες στον αγωγό ΤΑΠ

Εργασίες στο εργοστάσιο Γερμανός στην Ξάνθη

Εκσκαφές θεμελίωσης κτηρίων

Κατασκευή αναχώματος ταμιευτήρα για αλυκές

Οδοποιΐα - Διάνοιξη δρόμου στην ορεινή περιοχή Ξάνθης

Κατασκευή υπόβασης δεξαμενών καυσίμων

Κατασκευή ορύγματος διέλευσης σωληνώσεων

Pages