Εργα

Εργα

Εκσκαφές θεμελίωσης κτηρίων

Κατασκευή αναχώματος ταμιευτήρα για αλυκές

Οδοποιΐα - Διάνοιξη δρόμου στην ορεινή περιοχή Ξάνθης

Κατασκευή υπόβασης δεξαμενών καυσίμων

Κατασκευή ορύγματος διέλευσης σωληνώσεων

Κατασκευή θεμελίωσης υδραγωγείου

Όδοποιΐα - Διαμόρφωση κόμβου